Croeso i Lois!

๐—ฅ๐—ต๐—ผ๐˜„๐—ฐ๐—ต ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐—ฒ๐˜€๐—ผ ๐—บ๐—ฎ๐˜„๐—ฟ ๐—ถ ๐—Ÿ๐—ผ๐—ถ๐˜€, ๐—–๐˜†๐—ป๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ต๐˜„๐˜†๐˜†๐—ฑ๐—ฑ ๐—–๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ด๐—ผ๐—น ๐—ป๐—ฒ๐˜„๐˜†๐—ฑ๐—ฑ ๐— ๐˜„๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ!

Am y tri mis nesaf, diolch i gefnogaeth Llwyddo’n Lleol, bydd Lois yn gweithio a Mwydro fel Cynorthwyydd Creadigol i’r cwmni. O fewn ei rรดl bydd hi’n cefnogi gwaith presennol Mwydro, yn ogystal รข helpu gyda datblygu syniadau newydd i’r busnes – felly gwyliwch y gofod hwn!

Ac wrth gwrs yn ‘on-brand’ iawn i Mwydro, y dasg gyntaf un oedd troi Lois yn gymeriad cartลตn!

Wedi ei magu yn Nyffryn Nantlle, mae Lois yn fyfyrwraig 22 mlwydd oed ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae hi’n ddiweddar wedi cwblhau gradd mewn Addysg, Seicoleg ac Anghenion Addysgol Arbennig, aโ€™n bwriadu mynd ymlaen i astudio gradd meistr mewn Marchnata Digidol ym mis Medi. Yn ei amser rhydd mae hi’n mwynhau coginio a mynd i gaffis lleol ac yn rhannu hynny ar ei chyfrif BlogsBwyd ar Instagram (byddwch yn siลตr o ddilyn!)

Meddai Lois, “Dwi’n edrych ymlaen am y ddeuddeg wythnos nesaf yn Mwydro. Byddiโ€™n dda cael dod i adnabod Mwydro a’r hyn maen nhw’n eu cynnig i fusnesau. Ar y funud, ‘dwi ddim yn gwybod llawer am GIFs, ond yn edrych ymlaen at ddysgu ac i ddatblygu syniadau fy hun wrth gyd-weithio efo Sioned!

Felly byddwch yn siลตr o ddilyn Mwydro a Llwyddo’n Lleol i ddilyn siwrne Lois (a minnau fel cyflogwr am y tro cyntaf!)


๐—ฃ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ ๐—ด๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฎ ๐˜„๐—ฎ๐—ฟ๐—บ ๐˜„๐—ฒ๐—น๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐˜๐—ผ ๐—Ÿ๐—ผ๐—ถ๐˜€, ๐— ๐˜„๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ’๐˜€ ๐—ป๐—ฒ๐˜„ ๐—–๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—”๐˜€๐˜€๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜!

For the next three months, thanks to the support of Llwyddo’n Lleol, Lois will be working with Mwydro as a Creative Assistant for the business. Within her, role she’ll be supporting Mwydro’s existing work and helping with developing some new ideas for the business – so watch this space!

And of course, very on brand for Mwydro, the first task was to have Lois turned into a cartoon version of herself!

Raised in Dyffryn Nantlle, Lois is a 22 year old student at Cardiff Metropolitan University. She’s just completed a degree in Education, Psychology and Special Educational Needs and plans to go ahead to study a Masters degree in Digital Marketing in September. In her spare time she enjoys cooking and visiting local cafes, and shares that on her BlogsBwyd Instagram account (be sure to follow!)

Lois says; “I’m looking forward to the next twelve weeks with Mwydo. It will be great to learn more about Mwydro and what they offer to businesses. At the moment, I don’t know much about GIFs, but I’m looking forward to learn and develop my own ideas by working in collaboration with Sioned.”

So, be sure to follow Mwydro and Llwyddo’n Lleol to follow Lois’ journey (and mine as I get the experience of being am employer for the very first time!)

Published by Mwydro

Illustrator and GIF Artist

Leave a Reply

English (UK)
%d bloggers like this: