Gwarchod Enwau Lleoedd Cymraeg… un GIF ar y tro.

Dyna’r gobaith gan Sioned Young o Gaernarfon, sylfaenydd cwmni darlunio digidol Mwydro, gyda’i phrosiect newydd #HacYGymraeg. O fewn ei phrosiect, mae Sioned yn cydweithio gyda disgyblion uwchradd a chynradd Gogledd Cymru i ddylunio a hyrwyddo cyfres o sticeri GIFs Enwau Lleoedd Cymraeg.

Mae sticeri GIFs yn ddelweddau wedi’i animeiddio a gellir eu defnyddio ar amryw o blatfformau gan gynnwys Instagram, TikTok a Snapchat. Ble mae Sioned yn gyfrifol am ddylunio dros 400 o GIFs iaith Gymraeg o fewn ei busnes, mae bwlch dal yn parhau o ran y nifer o GIFs Enwau Lleoedd Cymraeg sydd ar gael i bawb ddefnyddio.

“Dwi wedi creu ambell i GIF Enwau Lleoedd o lefydd dwi’n ymweld ag yn aml fel Caernarfon a Llanberis, ond oeddwn i’n meddwl y byddai’n wych i gael cydweithio gyda disgyblion ysgol a rhoi’r cyfle iddynt ddylunio GIFs eu hunain o Enwau Lleoedd Cymraeg yn eu hardal nhw,” meddai Sioned.

Gyda’r newyddion diweddar o Eryri a’r Bannau Brycheiniog yn dewis dynwared a’u henwau Saesneg, mae’r drafodaeth am bwysigrwydd Enwau Lleoedd Cymraeg yn fwy perthnasol nac erioed.

Mae’r prosiect yn un sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, trwy’r #HacYGymraeg, cafodd ei gynnal gan M-SParc, sydd hefyd wedi cynnig cefnogaeth i enillwyr yr Hac. Llynedd bu Sioned yn llwyddiannus mewn sicrhau’r grant wedi iddi hi bitsio gyda’i syniad o brosiect oedd yn cyrraedd y briff o ddefnyddio technoleg i gynyddu defnydd o’r iaith Gymraeg.

Gyda’r 400 o GIFs iaith Gymraeg mae Sioned eisoes wedi eu creu wedi cael eu gweld dros 120 miliwn o weithiau, fe wnaeth hi adnabod y cyfle i adeiladu ar eu poblogrwydd i ddatblygu’r prosiect newydd hwn.

Dywedai Sioned, “Mae’r gweithdai hefyd yn rhoi’r cyfle i addysgu disgyblion am bwysigrwydd defnyddio a gwarchod Enwau Lleoedd Cymraeg a hanes enwau penodol o fewn eu hardal. Mae’r wybodaeth yno wedyn yn cael ei ddefnyddio yn yr ail weithdy ble mae’r bobl ifanc yn cael y cyfle i gynhyrchu fideos i gyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo’r Enwau Lleoedd gan gynnwys eu hystyr, ynganiad, a phwysigrwydd eu defnyddio.”

Dau o’r sawl GIF Enwau Lleoedd Cymraeg sydd wedi eu dylunio gan bobl ifanc o fewn gweithdai #HacYGymraeg Mwydro.

Dywedodd Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg: “Mae’n bwysig i bobl gael y cyfle i ddefnyddio’r Gymraeg ble bynnag maen nhw’n cyfathrebu, hyd yn oed yn y byd digidol. Mae hybu enwau lleoedd yn y Gymraeg yn flaenoriaeth i ni fel llywodraeth, a dwi’n croesawu’r fenter werthfawr yma.”

O fewn datblygiad y prosiect bu Sioned yn gweithio’n agos gyda Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, Menter Iaith Môn a Swyddfa’r Comisiynydd y Gymraeg er mwyn casglu gwybodaeth ar Enwau Lleoedd i’w rannu gyda’r disgyblion.

Yn ei chynorthwyo o fewn y gweithdai bydd merch ifanc o Ynys Môn, y cerddor Tesni Hughes.

Meddai Sioned, “Dwi’n gwybod pa mor anodd yw hi ar gychwyn dy yrfa a chael profiadau o werth, felly oeddwn i’n awyddus bod y prosiect hefyd yn rhoi’r cyfle i mi gyflogi a rhoi profiad gwerthfawr yn y maes gwaith, a chynnig mentora, i berson ifanc lleol.”

Sioned Young, sylfaenydd Mwydro (dde) a’i Chynorthwyydd, Tesni Hughes (chwith)

“Dwi’n gefnogol iawn o brosiectau fel Llwyddo’n Lleol sy’n ceisio annog pobl ifanc i aros a datblygu gyrfa o fewn eu hardal leol yn hytrach na symud i ffwrdd. Dwi’n meddwl bod yno le gan y ni fel cyflogwyr yr ardal i sicrhau bod hynny’n bosib drwy gynnig cyfleoedd cyflogaeth o werth i’m pobl ifanc.”

Fe gychwynnir y rhaglen o weithdai ym mis Mawrth, a byddant yn rhedeg mewn amryw o ysgolion a cholegau tan ddiwedd tymor yr haf, gyda toolkit o’r prosiect yn cael ei baratoi ar y diwedd.

DIWEDD

Am luniau neu ragor o wybodaeth cysylltwch â Sioned Young ar info@mwydro.com

Protecting Welsh Place-Names … one GIF at a time

That’s Sioned Young from Caernarfon’s aim with her new #HacYGymraeg (Welsh Language Hack) project. Within her project, run through her digital illustration business Mwydro, Sioned will be working with primary and secondary school pupils to design and promote a series of Welsh Language Place-Name GIF Stickers.

GIF Stickers are animated images that can be used on platforms such as Instagram, TikTok and Snapchat. Where Sioned is responsible for designing over 400 Welsh Language GIFs within her business, a gap still remains in the number of Welsh Language Place-Name GIFs available for all to use.

“I’ve created a few Welsh Language Place-Name GIFs of places I visit regularly such as Caernarfon and Llanberis, but I thought it’d be great to work with school children and give them the opportunity to design their own place-name GIFs based on places in their area,” said Sioned.

With the recent news of Eryri and Bannau Brycheiniog choosing to move away from using their English Language Place-Name, this discussion on the importance of Welsh Language Place-Names is more important than ever.

The project is funded by the Welsh Government, via #HacYGymraeg, held by M-SParc, who have also offered support to all the hackathon winners. Last year, Sioned won the grant after she pitched her idea of a project that hit the brief of using technology to increase the use of the Welsh Language.

With the 400 GIFs she’s already created having been viewed over 120 million times, she recognised an opportunity to build on their popularity and develop this new project.

Sioned said, “The workshops also give the chance to educate the pupils on the importance of using and protecting Welsh Language Place-Names and the history of specific place-names in their area. The information is then used in the second workshop where the young people have the opportunity to create videos for social media promoting Welsh-Language Place-Names including their meaning, pronunciation, and the importance of using them.”

Two of the several Welsh Language Place-Name GIFs designed by young people through Mwydro’s #HacYGymraeg project

Jeremy Miles MS, Minister for Education and Welsh Language said: “It’s important for people to be able to use Welsh wherever they’re communicating, including in digital spaces. Promoting Welsh language place names is a priority for us as a government, and I welcome this worthwhile initiative.”

Within the development of the project Sioned also worked closely with Welsh Place-Name Society, Menter Iaith Môn and the Welsh Language Commissioner’s office to collect information on Welsh Language Place-Names to share with the pupils.

Supporting Sioned within her workshops is a young Anglesey-based musician, Tesni Hughes.

Sioned said, “I know how hard it can be at the beginning of your career and trying to get valuable career experiences, so I was keen that this project also enabled me to employ and give valuable experience in the field and mentorship to a local young person.”

IMAGE: Sioned Young, founder of Mwydro (right) and her Assistant, Tesni Hughes (left).

“I’m very supportive of projects such as Llwyddo’n Lleol who works to encourage young people to stay and have a career in their local area rather than move away. I feel we have a responsibility as local employers to ensure that is possible through offering valuable opportunities for work for our young people.”

The programme of workshops began in March, and will run in a series of schools and colleges until the end of the summer term, with a project toolkit to be prepared at the end of the project.

END

For pictures or further information, please contact Sioned Young on info@mwydro.com

Mwydro yn Gŵyl Fwyd Caernarfon

Dwi’n falch o rannu mai am y tro cyntaf bydd gan Mwydro stondin yn Gŵyl Fwyd Caernarfon eleni.

Bydd yr ŵyl, sy’n cael ei gynnal am y chweched flwyddyn, yn digwydd ar Ddydd Sadwrn y 13eg o Fai o 10yb i 5yh. Bydd stondin Mwydro ar y Promenade yn wynebu’r aber.

Diwrnod gwerth chweil

Rhaid cyfaddef, Gŵyl Fwyd Caernarfon yw fy hoff ddigwyddiad o’r flwyddyn, felly dwi’n gyffrous iawn i gael stondin yno. Mi fyddai yng nghwmni dros 150 o stondinau eraill felly dwi’n siŵr bydd hi’n ddiwrnod gwerth chweil!

Cynnyrch Newydd

Ar fy stondin byddaf yn gwerthu detholiad eang o fy nghynnyrch gan gynnwys Sticeri Iaith Gymraeg, Printiau, a dros 25 gwahanol fath o Gardiau Cyfarch.

Byddwn hefyd yn serennu cynnyrch newydd sbon yn y ffair. Am gipolwg o beth fydd y cynnyrch newydd, byddwch yn siŵr o gadw llygaid ar fy nghyfrif Instagram.

Ydych chi am fod yn Gŵyl Fwyd Caernarfon eleni? Rhowch wybod i mi yn y sylwadau.

I’m going back to basics!

Happy New Year! I’m starting the new year with a bang and launching a brand new range of products tonight, Sunday the 8th of January at 7pm.

The new collection will be sold on Mwydro’s Etsy shop and will feature:

  • Welsh Language Greeting Cards for all occasions including Birthdays, Weddings, Engagements, Good Luck, and Santes Dwynwen (which is coming up later this month!)
  • Personalised Prints in a variety of themes, where customers can choose any text of their liking..
  • And finally, what I’m most excited about – Welsh Language Sticker Sheets! These came from a fair few suggestions from my followers on Instagram and they’ll be available in a variety of themes including Welsh Learner, Self-Care, Small Business Owner and Farming.

Back to my roots

If you’re new to Mwydro, you may not know that the business started off creating handmade cards and selling them in craft fairs way back in 2019 when the business was founded.

Here’s me at one of my many craft fairs back in 2019 with my mother’s dismantled bathroom cabinet as a display stand

When the pandemic came and all fairs were cancelled I used a grant to invest in an iPad and taught myself the art of digital illustration and then GIF Design and over time, that has adapted to become the business’ main focus. If you’re a fan of my GIFs, don’t worry, that’ll still remain a big part of the business, it’s just I really wanted to put my digital illustration skills into more use and get back into the product world!

Walking around craft fairs this past year and chatting to all my friends who had stalls I had this pang of jealousy that I wasn’t there with them. So, I decided to act on that and get cracking with creating some products.

My inspiration came from participating in Liz Mosley and Papergraphie’s #52PatternsAYear Challenge. It was the first time in a long time that I got to work on a passion project and after a few weeks I was bursting with creative ideas and inspiration. That’s why you’ll see that many of my designs for this collection are also repeat patterns, so have the scope to be transformed into further products or clothing in the future.

The Launch

Over this past week I’ve been sharing some sneak peeks of the new collection over on my Instagram page. So if you haven’t seen them yet, be sure to pop by for a look.

It’s been a few months of very hard work and I truly hope it pays off and that you’ll enjoy the collection. Even if you’re not looking to buy, a simple share goes a long way for a small business owner!

What is Surface Design?

Recently you may have seen me chatting about my surface design work. For those less familiar with it I thought I’d give a quick overview, plus the kind of Surface Design services available as part of Mwydro’s offerings.

Surface design is any type of artwork (pattern, illustration, hand lettering, etc.) made by a designer that is intended to be applied to a surface to enhance its visual appearance and/or functionality. For Mwydro that has included creating designs to be put on clothing, accessories, home furnishings and many more.

My Clients

I’ve had the pleasure of working with some amazing small businesses including Silver Cuddles, Dwdl Designs, Pethau Pert and Clyd on a variety of Surface Design commissions over the past few years.

The way of working varies from client to client. With some I’m given a clear brief and sent off to work, where with others it’s more of a collaborative process where I work with the client to bounce off different ideas to develop the concept together.

My commissions all share Mwydro’s upbeat and bright illustration style, and many of the projects I’ve worked on have had a distinctive Welsh twang to them, which I’m proud of.

I still get that pinch-me moment when I’m walking down the street or in the supermarket and I spot someone wearing something I helped create. Like with my GIF work, that result response from my clients is always a treasured moment too.

How to Order

As it stands, I’m always open to enquiries about new Surface Design commissions. My capacity varies each month and Surface Design commissions need plenty of time to develop concepts, sketches and drafts so if you’re looking to commission Mwydro for a particular event or time of the year I’d recommend getting in touch as early as possible.

Enquiries can be submitted over e-mail to info@mwydro.com or by completing the quick form below.

Reasons to invest in a business website and e-mail

In order to get GIFs in the public search bar, businesses are required to have their own website and e-mail domain to reach the eligibility criteria.

So, if this is your only barrier to access Mwydro’s GIF service, here are a few points on why having a website and e-mail address may be beneficial for your business.

1. It’s under your control

Unlike social media, a website is fully under your control. You don’t have to worry about algorithm or glitches. Remember that time a few months back when Instagram and Facebook stopped working? If something like that or worse happened again a website is a solid means of maintaining that relationship with your clients.

2. A one stop shop for all of your information

If you’re only using social media, you’re making it very difficult for your customers to easily access vital information about your business. Websites are great platforms for sharing information like opening hours, contact details, price lists etc. at the touch of a button without having to scroll through countless posts on social media to find that information, or for you to receive the same questions repeatedly in your messages.

3. You’ll look more professional

An e-mail address in your company domain rather than Gmail or Hotmail instantly makes your business come across as ten times more professional. The same can be said about websites, as many will trust the process of purchasing off a website than through direct messages on social media.

4. It’s cheaper than you think!

Something that puts a lot of people off the idea of investing in a website and e-mail domain is how expensive it can be. Depending on your requirements, websites aren’t that bad, and you don’t always need to pay for a website developer. I built my own website on WordPress, and other sites like Squarespace and Wix are even easier to navigate with handy drag and drop options to build a website in no time at all.

The Hwb Menter even have a handy video tutorial on building your own Squarespace website, so be sure to get in touch with them about that! Domains are more affordable than I had expected too. I pay £4 a month for my info@mwydro.com domain through Google Workspace.

5. To get your GIFs in the public search bar!

I briefly mentioned it at the start, but once you’ve got an active website and e-mail in place, you’re then eligible to get your GIFs in the public search bar for anyone to use, including your clients and followers. Mwydro’s GIFs have been seen over 100 million times, so the potential of GIFs is amazing!

Dylunio GIFs yn fyw!

I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y GIF, bydd Mwydro yn mynd i Instagram nos Lun yma’r 5ed o Fedi am 8pm i gynnal sesiwn dylunio GIFs byw.

Y peth fwyaf cyffrous yw’r ffaith bod yno le i chi yn y digwyddiad hwn cael dweud eich dweud a chyflwyno eich ceisiadau am eiriau a dywediadau hoffech weld yn cael eu troi yn GIFs i bawb ddefnyddio.

Datblygodd y busnes o geisio datrys y broblem fod dim GIFs iaith Gymraeg ar gael i bobl eu defnyddio. Braint yw cael datblygu’r catalog o GIFs Cymraeg dros y blynyddoedd diwethaf gyda dros 300 o eiriau a thermau fel ‘Diolch’ ‘Caru Chdi’ ‘Joio Byw’ a dywediadau rhanbarthol fel ‘Jaman’ a ‘Mor Wancus a’r Wenci’.

Mae’r bosib cyflwyno eich ceisiadau am GIFs o flaen llaw neu ar y noson. Felly rhowch eich ‘thinking caps’ ymlaen, a welai chi nos Lun am 8pm!


Designing GIFs Live!

To celebrate National GIF Day Mwydro will be taking to Instagram this Monday the 5th of September at 8pm to host a live GIF illustration session.

The most exciting thing is that in this session you’ll be able to have your say and submit your own requests for words and phrases you’d like to see made into GIFs for everyone to use.

Mwydro developed from trying to solve the problem of there being no Welsh language GIFs for people to use. It’s been an honour to develop a catalogue of Welsh Language GIFs over the past few years with over 300 words and phrases including ‘Diolch’ (Thank You), ‘Caru Chdi’ (Love You), ‘Joio Byw’ (Loving Life) and regional phrases such as ‘Jaman’ and ‘Mor Wancus a’r Wenci’

You’ll be able to submit your requests beforehand, or on the evening. So pop your thinking caps on, and I’ll see you Monday at 8pm!

Diolch i Lois!

Mae hi’n ddiwedd cyfnod yma un Mwydro HQ wrth i mi ffarwelio a fy Nghynorthwyydd Creadigol, Lois nawr fod ei chyfnod 12 wythnos o Gynllun Cyflogi LIwyddo’n Lleol wedi dod i ben.

Dwi’n teimlo fel fod y deuddeg wythnos yma wedi hedfan heibio, mae hi’ fraint gweld gymaint mae Lois wedi blodeuo dros y misoedd diwethaf ma. Ynghyd a’r gefnogaeth i’r busnes oeddwn i’n fwy na dim yn awyddus i gymryd y cyfle yma gan LIwyddo’n Lleol ymlaen er mwyn rhoi profiadau a chyfleoedd newydd a chyffrous i berson ifanc o Ogledd Cymru.

I ddathlu Lois a’r gwaith gwych mae hi wed ei gyflawni yn ystod eich cyfnod gyda Mwydro:

Diwrnod yn M-SParc

Cwpl o wythnosau’n ôl cawsom gwrdd wyneb yn wyneb am y tro cyntaf ers i Lois gychwyn yn ei rôl, a chael diwrnod lawn hwyl yn ffilmio amrywiaeth o fideos n M-SParc, Gaerwen.

Un o’r fideos o’r diwrnod
Ein diwrnod yn M-SParc

Fideo Jones o Gymru

Yn o gystal a gweithio i Mwydro, dros yr haf mae Lois hefyd wedi bod yn cefnogi gyda chynnwys cyfryngau cymdeithasol Jones o Gymru. Felly, pan fu Jones o Gymru’n gleient GIFs i Mwydro odd hi’r cyfle perffaith i Lois y ddau gwmni gyda’r fideo hwyl yma.

‘Takeover’ Newyddlen Mwydro

I roi’r blas ar sawl wahanol ran o waith Mwydro, wythnos or blaen wnes i wahodd Lois i gymryd drosodd fy newyddlen am yr wythnos a rhannu rhywfaint o’i prhofiadau hi a’ i hoff busnesau bach. Oedd hi’ gret gweld ymateb cystal!

Cewch ddarllen newyddlen Lois drwy glicio yma. A chliciwch yma i danysgrifio i newyddlen Mwydro!

Blog Mythiau Instagram

Mae hi hefyd wedi bod yn brysur n sgwennu blog i Mwydro hefyd. Cliciwch yma i ddysgu mwy am y Mythiau Straeon Instagram gan Lois.

Dyfodol Disglair!

O weithio gyda Lois dros y misoedd diwethaf dwi’n ffyddiog fod ganddi hi dyfodol disglair o’i blaen! A chyffrous lawn yw clywed y newyddion ei fod wedi sicrhau swydd gyda Urdd Gobaith Cymru fel Swyddog Marchnata Digidol y cychwyn y mis Medi.

Diolch hefyd i Llwyddo’n Lleol am y cyfle. Dwi’n hynod o ddiolchgar an gobeithio caiff nifer o fusnesau bach eraill y cyfle i fanteisio ar fath gynllun mewn amser i ddod hefyd!

Mwydro yn yr Eisteddfod!

Blog byr yw hwn i’ch hysbysu y bydd Mwydro yn yr Eisteddfod!

Wedi i mi fod y fuddugol yn nigwyddiad #HacYGymraeg gan Llywodraeth Cymru ac M-SParc rhai wythnosau’n ôl, dwi wedi cael gwahoddiad i ymuno mewn banel drafod am dechnoleg a’r iaith Gymraeg.

Cynhelir y panel drafod yn y Y Sfferen, y Babel Wyddoniaeth ar Ddydd lau’r 4ydd o Awst rhwng 1-1.30pm. Croeso cynnes i bawb.

Bydd y panel hefyd yn cynnwys Darllen Co, yr Uned Dechnoleg Iaith Prifysgol Bangor, Menter Iaith Môn a Cwmpas, felly’n- sicr digon o drafodaethau diddorol i’w glywed.

Dwi’n edrych ymlaen at y panel, a chael mynd o gwmpas y gwahanol stondinau a gweld cwpl o ffrindiau busnes a chwsmeriaid o Instagram mewn person! Yda chi yn yr Eisteddfod eleni? Pa le dylwn i beidio a’i fethu?

Pob hwyl, Sioned

Straeon Instagram – Trafod Mythiau

Haia, Lois ‘dw i, Cynorthwyydd Creadigol Mwydro a dyma fy mlog cyntaf i!

Erbyn hyn, love it or hate it, mae’r mwyafrif ohonom ni’n gyfarwydd efo ‘Instagram Stories’ ers iddynt eu cyflwyno yn ôl yn 2017. I’r rhai sydd ddim – mae ‘Instagram Stories’ yn nodwedd o ap Instagram sy’n galluogi defnyddwyr i bostio lluniau neu fideos sy’n diflannu yn awtomatig ar ôl 24 awr. Mae’r straeon yma yn cael eu gosod mewn fformat fertigol ac maent yn gyflym, yn gofiadwy a’n hwyl i’w dylunio.

Mae’r nodwedd yma o Instagram yn gynyddol i’w weld yn apelio at ddefnyddwyr, gan gynnwys cyfrifon busnes. Yn ddiweddar, mae Instagram wedi gweld twf yn nifer y cyfrifon busnes yma, wrth i’r Ap gynnig platfform sy’n ddeiniadol ar gyfer ffyniant busnes (yn enwedig ers cyfnodau clo Cofid!). Gellir dadlau bod ‘Instagram Stories’ yn chwarae rôl bwysig yn y ffyniant yma, gan fod y nodwedd yn gyfle i ddatblygu teyrngarwch a chynyddu ymgysylltiad rhwng defnyddwyr a’r cyfrif sydd dan sylw.

Mae’n siwr bod eich dilynwyr yn mwynhau cynnwys eich cyfrif yn barod.. ond gall Instagram ddatblygu hyn yn bellach – wrth i chi rannu cynnwys realistig, ‘relatable’ a diddorol trwy gyfres o straeon. Yn y pendraw, bydd hyn yn annog y dilynwyr i ddychwelyd i’ch cyfrif ac i ymateb i’ch cynnwys.

Fodd bynnag, er bod y straeon yma yn cynnig cyfle arbennig i gyfrifon Instagram i ffynnu ac i ddatblygu ymdeimlad o gymuned, mae sawl myth ynghlwm â’r ffenomen. Felly, beth yw’r mythiau yma a pam eu bod nhw’n ffug?

1. Defnydd gorau straeon yw i ddenu dilynwyr newydd – FFUG

Eich dilynwyr presennol sydd yn fwyaf tebygol o wylio’ch straeon chi, ac felly mae straeon yn fodd effeithiol iawn o feithrin ymdeimlad o gymuned i’ch cyfrif. Felly, gwnewch yn siwr i ddiddanu eich dilynwyr presennol trwy’ch straeon. I ychwanegu – wrth i gyfrif newydd eich dilyn, maen nhw’n fwy tebygol o edrych trwy’ch ‘highlights’, felly sicrhewch eu bod nhw’n llawn o wybodaeth sy’n esbonio’n glir pwy ydych chi a beth ‘da chi’n ei wneud!

2. ‘Da chi angen postio straeon yn ddyddiol – FFUG

Mae algorithm Instagram, mewn gwirionedd, yn hoffi pan ‘da chi’n cael toriad 24+ awr rhwng eich straeon – mae hyn yn helpu i wthio’ch stori i’r top (yn enwedig os ydi o’n llun gyda sticer). ‘Dw i’n licio’r dywediad “quality not quantity” yn yr enghraifft yma!

Rhowch eich hun yn ‘sgidiau eich dilynwyr – beth ‘da chi’n hoffi gweld yn straeon eich hoff gyfrifon?

3. Mae rhaid rhannu pob elfen o’ch bywyd ar straeon – FFUG

Rhannwch beth ‘da chi’n gyfforddus gyda’n unig. Does dim angen rhannu eich holl amserlen! I ychwanegu, mae’n gallu bod yn dda i gadw eich dilynwyr “on their toes” – ‘da chi eisiau nhw i fod yn gyffrous wrth weld eich bod chi wedi postio cyfres o straeon, ac mae hyn yn fwy tebygol o ddigwydd os ‘da chi ddim yn postio pob eiliad!

Os ydych chi’n gyfforddus yn ffilmio eich hun, gallwch wneud fideo sy’n trafod eich cynnyrch. Er hyn, mae’n arfer dda i glymu’ch personoliaeth mewn i’ch cyfrif, peidiwch â bod ofn trafod eich diddordebau tu allan i’ch busnes neu unrhyw beth cyffrous sydd ar eich calendr! ‘Dw i’n hoffi dilyn cyfrif Glosters am y math yma o gynnwys.

Felly, beth nesaf?

Wel, cofiwch bod Sioned yn rhedeg gweithdai am bynciau sy’n ymwneud â Instagram yn reolaidd – os ydych yn berchen busnes neu jyst yn mwynhau dysgu am y defnydd o gyfryngau cymdeithasol, mae croeso i unrhyw un ymuno!

Lois

Wedi mwynhau’r blog? Beth am ddarllen un arall?

Gwarchod Enwau Lleoedd Cymraeg… un GIF ar y tro.

Dyna’r gobaith gan Sioned Young o Gaernarfon, sylfaenydd cwmni darlunio digidol Mwydro, gyda’i phrosiect newydd #HacYGymraeg. O fewn ei phrosiect, mae Sioned yn cydweithio gyda disgyblion uwchradd a chynradd Gogledd Cymru i ddylunio a hyrwyddo cyfres o sticeri GIFs Enwau Lleoedd Cymraeg. Mae sticeri GIFs yn ddelweddau wedi’i animeiddio a gellir eu defnyddio ar amryw…

Protecting Welsh Place-Names … one GIF at a time

That’s Sioned Young from Caernarfon’s aim with her new #HacYGymraeg (Welsh Language Hack) project. Within her project, run through her digital illustration business Mwydro, Sioned will be working with primary and secondary school pupils to design and promote a series of Welsh Language Place-Name GIF Stickers. GIF Stickers are animated images that can be used…

Mwydro yn Gŵyl Fwyd Caernarfon

Dwi’n falch o rannu mai am y tro cyntaf bydd gan Mwydro stondin yn Gŵyl Fwyd Caernarfon eleni. Bydd yr ŵyl, sy’n cael ei gynnal am y chweched flwyddyn, yn digwydd ar Ddydd Sadwrn y 13eg o Fai o 10yb i 5yh. Bydd stondin Mwydro ar y Promenade yn wynebu’r aber. Diwrnod gwerth chweil Rhaid…

English (UK)