Ionawr

A dyna ni, y mis sy’n aml yn teimlo fel yr un fwyaf hir o bob un drosodd! A’r mis bach o’m blaenau ni nawr.

Yn sicr, mae hi wedi bod yn fis anodd, ond rhaid dweud dwi’n andros o ddiolchgar fod gennyf i Cardiau Mwydro a fy nghwsmeriaid ffyddlon i’m nghadw i’n brysur.

Dwi hefyd yn ffodus o gael fy mhen-blwydd i edrych ymlaen ato yn ddiwedd Ionawr, felly diolch i bawb a wnaeth gadael cyfarchion a fy helpu i wneud y dathliadau o gartref yn rhai mor hapus!

Santes Dwynwen

Ces i hwyl yn dylunio a gwerthu casgliad o gardiau Santes Dwynwen yn Ionawr. Gan mai gŵyl Cymraeg yw Santes Dwynwen, oeddwn i’n awyddus i fy nghardiau cael naws Cymraeg iddynt. Felly, oeddwn i’n hapus iawn gyda’r ymateb i fy nghardiau o fap o Gymru ac Ynys Llanddwyn.

Diolch o galon i bawb a wnaeth ddewis i archebu, byddwch yn siŵr o rannu lluniau o’ch cardiau gyda mi ar Instagram a Facebook.

Gwaith Comisiwn i Cartref Clyd

Roedd hi’n fraint enfawr i dderbyn cais gan Linette o gwmni Cartref Clyd i weithio ar gomisiwn o ddatblygu casgliad newydd sbon i’r busnes bach Cymreig, sef ‘Welsh Ladies’.

Mae Linette yn berson mor hawdd i weithio gyda, ac roedd hi’n brofiad newydd a gwych i dderbyn briff a gweithio i ddatblygu syniad yn gasgliad lliwgar a hwyl. Ac oeddwn i mor falch bod Linette yn caru’r end-product gymaint â fi!

Llun: Cartref Clyd

Mae’r casgliad bellach wedi lansio gan Cartref Clyd – felly beth am fynd am sbec i gefnogi’r busnes bach lleol! A byddwch yn siŵr o gysylltu os hoffech commissiynnu Cardiau Mwydro am waith dylunio digidol.

Bro 360

Yn ystod y mis ces i hefyd y cyfle i fynychu dau gyfarfod rhithiol gyda Bro360, sef cynllun i greu rhwydwaith o wefannau bro dros Ogledd Cymru.

Bues i’n ffodus o gael fy ngwahodd i ymddangos yn farchnad ar lein Bro360 cyn y Nadolig, ac roedd hi’n wych i allu ail-gydio yn y cysylltiad yn y flwyddyn newydd trwy ymuno a chasgliad o fusnesau bach i drafod potensial busnesau bach ar Bro360 i’r dyfodol.

Mi wnes i hefyd mynychu cyfarfod i Bro360 Dyffryn Nantlle, sef fy mro fagwrol – a helpu gyda’r gwaith o hel syniadau i ddyfodol y wefan. Dwi’n edrych ymlaen at fynd ati a manteisio rhywfaint ar fy ngradd mewn newyddiaduraeth i greu erthygl i’r wefan

Os nad ydych wedi cael y cyfle eto, byddwch yn siŵr o gymryd golwg ar wefan Bro360, a mentro i ddarllen neu ysgrifennu erthygl.

Dysgu Sgiliau Newydd

Gyda rhywfaint o arian wnes i dderbyn i fy mhenblwydd a’r siopa a bwytai ai gau, wnes i ddewis i gael anrheg wahanol i fy hun eleni – sef tanysgrifiad i SkillShare.

Dwi wedi clywed gymaint yn mynd amdano dros y misoedd diwethaf, a dwi’n edrych ymlaen at ddysgu mwy am Ddylunio Digidol, Bod yn drefnus, a llawer mwy!

Llwyddo’n Lleol

Dwi’n parhau i dderbyn cefnogaeth gan Llwyddo’n Lleol, ac mae hi wedi bod yn wych dros y mis diwethaf i weld criw newydd sbon o bobl ifanc a fydd yn derbyn cefnogaeth gan y cynllun! Byddwch yn siŵr o ddilyn Llwyddo’n Lleol am y diweddaraf!

Ac ar ddiwedd y mis, fel rhan o fy ngwaith gyda’r cynllun, ces i’r fraint i fynd draw i Borthmadog i ffilmio cyfweliad a busnes sydd wedi llwyddo yn lleol, sef cwmni crochenwaith Glosters.

Roedd hi’n wych cael y cyfle i sgwrsio a Myfanwy a chlywed hanes eu busnes a’u llwyddiant i addasu’n ardderchog dros y pandemig i wasanaethu cwsmeriaid ar draws y wlad gyda’u crochenwaith unigryw!

Bydd y cyfweliad, ynghyd a chyfres o gyfweliadau eraill gan griw Llwyddo’n Lleol, ar gael i’w weld ar dudalen Facebook Llwyddo’n Lleol dros yr wythnosau nesaf!

Gwaith Newydd!

Mae Ionawr hefyd wedi bod yn fis prysur iawn tu ôl i’r llenni hefyd, wrth i mi weithio’n galed iawn ar ddatblygu casgliad newydd sbon o gardiau.

Mi fydd y casgliad yn lansio yn fis Chwefror, a’n galluogi cwsmeriaid i gael mynediad at gardiau sy’n unigryw, lliwgar ac wedi i’w bersonoli mewn modd cyflym a chyfleus. Cadwch lygad allan ar gyfryngau cymdeithasol Cardiau Mwydro am y diweddaraf!

Pob Hwyl,

Sioned

Published by Mwydro

Illustrator and GIF Artist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: