5 Top Tip i Redeg ‘Side-Hustle’

Dwi’n hoff iawn o’r term ‘side-hustle’, sef y term llafar am redeg busnes bach yn eich amser rhydd sydd yn ychwanegol i’ch prif waith neu ‘hustle’.

Mae’r cynnydd ohonynt dros y blynyddoedd diwethaf, a’n sicr dros fisoedd y cyfnod clo, wedi bod yn wych. Ac nifer uchel o bobl ifanc sy’n dewis cychwyn ‘side-hustle’ yn anhygoel hefyd, wrth i ddigon o angerdd a mentergarwch troi diddordeb yn fusnes!

Ers dros flwyddyn bellach dwi wedi bod yn rhedeg busnes bach yn creu cardiau wedi’i bersonoli ‘Cardiau Mwydro’ ochr yn ochr i weithio’n llawn amser. Yn sicr mae cyfnodau ble dwi’n teimlo fy mod i fethu dal hi yn pob man, ond mae ambell i dip neu dric dwi wedi canfod dros y misoedd sy’n gwneud rheoli ‘side-hustle’ yn bosib a dal yn hwyl.

Byddai’n grêt clywed os oes gennych tips eich hunain yn y sylwadau!

Cofia ‘clocio-off’

Os yn rhedeg ‘side-hustle’ neu’n hunan cyflogedig yn llawn amser, un o’r prif heriau yw cofio i ‘clocio-off’. Gyda nifer o fusnesau, fel Cardiau Mwydro, yn cael eu rhedeg trwy gyfryngau cymdeithasol – gall fod ddisgwyl i chi fod ar gael 24/7 weithiau, sydd jest ddim pob tro’n realistig.

Be dwi’n ceisio gwneud yw meddwl pa amseroedd dwi’n hoffi ymlacio/ gwneud rhywbeth oni bai am redeg y busnes fwyaf, a sicrhau fy mod i’n ‘clocio-off’ yn ymwybodol ar y cyfnod yna wrth roi fy ffon a deunyddiau crefftau i’r ochr. Mae hyn yn caniatáu i mi fwynhau’r amser off yn fwy, heb deimlo’n euog, a’n aml yn fy ngwneud i’n fwy cynhyrchiol pan dwi’n dychwelyd i weithio.

Er enghraifft, dwi’n hoffi gadael dwy awr olaf y noson i ymlacio, sgwennu a gwylio teledu – felly dwi’n defnyddio fy ngherdyn clocio off dychmygol i gymryd saib o’r busnes pryd hynny.

Bydd yn onest

Un peth dwi’n gweld yn fuddiol iawn yw bod yn onest, gyda fy hun a gyda fy nghwsmeriaid.

Os dwi wedi derbyn swp mawr o archebion un diwrnod sy’n meddwl bod unrhyw archeb ychwanegol am gymryd diwrnod neu’n ddau’n hirach i’w gwblhau, mae hi’n gymaint gwell jest i gyfathrebu hynny gyda’r cwsmer na gosod disgwyliadau afrealistig i’ch hunain a gor-weithio.

Os ydych chi’n dychwelyd i Brifysgol, neu’n ôl i waith ar ôl cyfnod o ffyrlo – beth am wneud cyhoeddiad syml i’ch cwsmeriaid yn nodi bydd eich busnes yn addasu rhywfaint i gydfyd a’ch sefyllfa bywyd? Oeddwn i wedi synnu o’r ymateb cadarnhaol ces i gan fy nghwsmeriaid pan wnes i gyhoeddi fy mod yn cychwyn swydd newydd wythnos diwethaf ac o ganlyniad ond yn rhedeg y busnes gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Ymateb bositif ar fy Facebook i fy nghyhoeddiad fy mod yn dychwelyd i weithio llawn amser.

Un o’r pethau orau am redeg busnes bach yw bod cwsmeriaid yn amlach na pheidio yn ymwybodol iawn mai dim ond un person yn aml sydd yno yn gwneud popeth. Mae bod yn onest gyda nhw, a gydag eich hunain yn gam bwysig iawn at lwyddo.

Ceisia meddwl am yr hirdymor

Mae hwn yn dip handi i unrhyw un sydd wedi cychwyn neu dyfu busnes bach yn ystod lockdown, ac sydd nawr yn gweld eu hunain yn meddwl am geisio canfod cydbwysedd rhwng y busnes bach a mynd yn ôl i waith llawn amser neu astudio.

Un ffordd o feddwl yn hirdymor yw llunio Cynllun Busnes syml. Neu, tric arall yw cymryd hanner awr i eistedd i lawr a chynllunio sut allwch addasu i redeg busnes ar yr ochr i’ch gwaith/ astudiaethau yn llwyddiannus. Dyma rhai pethau dwi’n ceisio ystyried wrth gynllunio ymlaen i’r hirdymor:

  • Pa gyfnodau ydw i’n gwybod fy mod i am fod yn brysur gyda’r busnes (e.e.. Nadolig, Sul y Mamau)
  • Pa gyfnodau ydw i am fod yn brysur gyda fy ngwaith llawn amser neu fywyd personol?
  • Pa gamau alla i roi yn eu lle i helpu i mi ganfod cydbwysedd

Yn amlwg does dim modd cynllunio ymlaen am bopeth, ag i fod yn onest mae hi’n neis peidio cael pob post am y misoedd nesaf wedi i’w amserlennu’n robotiaid – ond mae cymryd cwpl o gamau i drefnu yn medru gwneud byd o wahaniaeth.

Ceisia cynnwys dy gwsmer yn dy siwrne

Un o fy hoff elfennau o redeg busnes bach fy hun yw’r holl gyfleodd dwi’n cael i weithio’n uniongyrchol gyda’r cwsmer. Mae Cardiau Mwydro wedi tyfu i deimlo mwy fel cymuned na busnes, a dwi wedi dysgu bod cynnwys fy nghwsmeriaid yn rhan o fy siwrne yn rhan allweddol o hyn. Dyma rhai pethau dwi’n teimlo sy’n dda i wneud hyn:

  • Rhannu’r proses creu – Mae rhoi golwg tu ôl i’r llenni yn ffordd dda o gynyddu diddordeb y cwsmer o’ch busnes
  • Gofyn am adborth – Os ddim yn siŵr am rywbeth neu eisiau barn allanol, mae eich cwsmeriaid yn wych am roi adborth a chyngor defnyddiol. Gallant ddod i fyny gyda syniadau newydd ac mae cynnwys nhw yn y broses am wneud nhw’n fod a fwy o fuddsoddiad ynddo chi.
  • Dangos gwerthfawrogiad – Tydi o ddim yn cymryd llawer o ymdrech, ond mae cydnabod faint o allweddol yw cefnogaeth eich cwsmeriaid i’ch busnes yn mynd yn bell!
Post diweddar yn holi am syniadau gan cwsmeriaid Cardiau Mwydro

Cofia cael hwyl!

Yn amlach na pheidio, mae ‘side-hustle’ yn gwreiddio o ddiddordeb sydd gan rywun (e.e.. celf, gwnïo, coginio etc.), a’n rhoi’r rhyddid i chi ddatblygu eich menter fel yr hoffech. Mae hi’n bwysig felly i sicrhau eich bod dal yn cael hwyl ac yn mwynhau’r hyn yr ydych yn ei wneud.

Yndi, mae rhai elfennau o redeg busnes sydd ddim cystal hwyl (oes ‘na rywun sydd actually’n joio gwneud eu accounts?), ond dylai bod craidd eich busnes yn ffocysu ar yr hyn yr ydych yn ei fwynhau a’n caru.

I mi does dim byd yn curo’r cyfle i fod yn greadigol a chael creu cartŵn neu lunio gwaith caligraffi.

Os nad ydych yn mwynhau’r hyn yr ydych yn ei wneud, beth am gymryd cam yn ôl i feddwl am beth oedd yn dda ar y cychwyn sydd ddim yno rhagor, a pha gamau allwch eu cymryd i ddod a rhywfaint o hwyl yn ôl i’r busnes.


Gobeithio bod rhai o rain wedi bod o ddefnydd i chi! Byddai’n grêt clywed rhai o’ch Top Tips chi yn y sylwadau hefyd!

Published by Mwydro

Illustrator and GIF Artist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: